László Flóra

 

Uccu neki!

Az Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány kettős szerepe és hatása

 

A civil kezdeményezést közel négy éve hozták létre roma és nem roma szakemberek és fiatalok azzal a céllal, hogy csökkentsék a romákkal szembeni előítéleteket és negatív gondolkodási sémákat a magyar általános és középiskolások körében.

Az Uccu lehetőséget teremt a találkozásra és a dialógusra roma és nem roma fiatalok között, ezzel tágítva a fiatalok gondolkodását, és egyúttal csökkentve a diszkriminatív, előítéletes gondolkodást. Az alapítvány fő tevékenységeként középiskoláknak kínál az informális oktatás módszereire épülő, 90 perces, a roma társadalommal kapcsolatos oktatási modulokat. A foglalkozásokat roma fiatalok tartják, önkéntes alapon.

Az iskoláknak kínált oktatási modulok összeállításánál fő szempont, hogy a diákok minél több információra, és személyes tapasztalatra tegyenek szert a romákkal kapcsolatban, ezzel minél nyitottabbá váljanak egymás iránt.

Az Uccu Alapítvány munkájának egyik legfontosabb eleme a személyesség és az interakció, a találkozás.  Az Alapítvány munkájában a kezdetektől részt vesznek azok a roma fiatalok, akik a későbbiekben önkéntes moderátorként vezetik az iskolai foglalkozásokat. Ők többségében első generációs értelmiségiek. Roma identitásukkal kapcsolatos személyes tapasztalataik és élményeik fontos helyet kapnak a 90 perces oktatási modulok során.

Az Uccu Alapítvány szerepe kettős. Egyrészt fontos az eddig is taglalt, az oktatás terén betöltő hiánypótló feladat, melynek során az általános és középiskolás diákok romákkal szemben meglévő előítéleteit csökkenti és bővíti tudásukat. Másrészt egyedülálló lehetőséget kínál roma fiatalok számára, saját identitásuk megfogalmazásására és az erről való egyéni és közös gondolkodásra és kifelé történő kommunikációra. Az Uccu alapvetően az első cél megfogalmazódása során jött létre, az alapítvány cigány fiatalokat érintő, a közösség építésében és a kapacitás fejlesztésben betöltött fontos szerepe a több éves folyamat és közös munka során vált nyilvánvalóvá. Az elmúlt években körülbelül 30 roma fiatal csatlakozott az Uccu kezdeményezéséhez az iskolai foglalkozásokat tartó önkéntes moderátorként. Ők amellett, hogy eltérő társadalmi és gazdasági háttérrel rendelkeznek, a cigányság különböző csoportjaihoz tartozónak vallják magukat. Számos kulturális és identitásbeli kérdésben megoszlik véleményük. Az alapvetően nem roma diákoknak kínált iskolai foglalkozások kidolgozása során a moderátorok roma identitástudatának sokszínűsége erőteljesen van jelen. Az olykor komoly vitákat generáló különbözőségek ugyanakkor építőleg hatnak a modulok létrehozására, illetve párhuzamosan a roma fiatalok individuális identitás definíciójára is. Gyakran tapasztalható, hogy az alapítványhoz csatlakozó roma fiataloknak kezdetben nehézséget okoz cigány identitásuk megfogalmazása nemcsak a külvilág, de önmaguk számára is.  A folyamattal egyidőben, ahogyan az Uccu, a zömében nem roma diákok számára igyekszik közvetíteni a cigány identitás sokszínűségét, a roma fiatalok tudatában is kristályosodik személyes identitásuk meghatározása és annak megélése. Tehát azzal párhuzamosan, ahogyan számukra ismeretlen csoportokkal megtanulnak kommunikálni, párbeszédet folytatni a roma társadalomról és identitásról, roma identitástudatuk individuális szinten is megerősödik és szilárd alapokat nyer.

Az Uccu Alapítvány, mindamellett, hogy a fent taglalt módokon erősíti és tudatosítja a csatlakozó fiatalok roma identitását, magába foglalja a kollektív hovatartozás tudat és csoportkohézió fontosságát is. Függetlenül az identitásbeli sokszínűségtől, az alapítvány egy fontos közösségi színtér és együttgondolkodási platform a résztvevő fiatalok számára.

 “Az Uccu alapítvány épít és rombol is egyben. Építi az elfogadást és rombolja az előítéleteket. Én ezért csatlakoztam.”  Varga Attila, Uccu önkéntes

“Az Uccu egy lehetőség számomra. Lehetőség arra, hogy megismerjem a körülöttem élőket, illetve önmagamat és lehetőség arra, hogy engem is megismerjenek. Lehetőség, hogy a cigányok és nem cigányok közelebb kerüljenek egymáshoz.” Forgács Marietta, Uccu önkéntes.

Visszatérve az Uccu korábban említett elsődleges szerepére és missziójára: célja a roma társadalommal szembeni előítéletek megkérdőjelezése és csökkentése a párbeszéden és a személyes élményeken alapuló információátadáson keresztül. Mindezt teszi országos szinten, az általános és középiskolás diákoknak tartott iskolai foglalkozások segítségével.

Az Uccu tevékenységét 2012 szeptembere és 2013 júniusa között egy hatásvizsgálattal mértük. A kutatás az említett időszakban az Uccu Alapítvány által budapesti és Pest megyei középiskolákban tartott, az Európai Unió Youth in Action programjának támogatásával megvalósuló foglalkozásainak rövidtávú, közvetlen hatásait mérte. Az értékelő kutatás a következő módszereket alkalmazta:

  1. Kérdőíves adatfelvétel a foglalkozáson résztvevő összes tizenéves körében a foglalkozás előtt és utána 3-4 héttel.
  2. Csoportos interjú a foglalkozáson részt vevő diákokkal a foglalkozás közvetlen hatásainak mérésére egy budapesti és két vidéki osztály diákjainak részvételével.
  3. Csoportos interjú a résztvevő osztályok tanáraival egy budapesti és egy vidéki középiskolából.

A kutatást Váradi Luca szociológus készítette.

 

A kutatás eredménye, az Uccu foglalkozás fogadtatása:

A kérdőívekre adott válaszok, a csoportos interjúkban elhangzottak és a tanárok tapasztalatai is egybehangzóan azt mutatják, hogy a résztvevő tizenévesek örömmel és érdeklődéssel fogadták az Uccu Alapítvány foglalkozását. Rokonszenvesnek tartották a foglalkozást vezető önkénteseket, és a közvetlen hangvételt és a szókimondó, nyitott és őszinte légkört értékelték különösen. A résztvevők a foglalkozáson hallottakat is érdekesnek találták és többen is kiemelték, hogy a foglalkozáson olyan – őket érdeklődő és különösen fontos – témák kerültek elő, amelyekről máskor ritkán vagy sosem esik szó (a kérdőívre adott válaszok szerint 65% sohasem vagy csak ritkán beszélget a romákról a barátaival, 75% pedig sohasem vagy csak ritkán beszélget a romákról a szüleivel). A kérdőívre adott válaszok megoszlása azt mutatja, hogy a többség (60%) úgy értékelte, sok újdonságot tudott meg a romákról, és a résztvevők 84%-a pozitívan nyilatkozott a foglalkozásról (54%-nak nagyon, 30%-nak közepesen tetszett a foglalkozás). [1]

A kutatásban megjelenő tanulói vélemények az Uccu foglalkozásával kapcsolatban:

 

„Szívesen tudnék meg többet a kultúrájukról és az életvitelükről. Azért érdekelnek ezek a dolgok, mert szerintem azért van akkora ellenállás a romák felé bizonyos emberekben, mert nem értik, nem ismerik az ő kultúrájukat és értékrendjüket. Fontos, hogy ismerjük őket, hiszen egymás mellett, egy országban élünk.”

„A romák élete és életkörülményei érdekelnének, az ahogyan lenézik őket, és ezt ha elmondanák még több embernek ők is átérezhetnék a romák helyzetét.  ezt kéne tennetek :D   Amúgy jó volt az Uccu foglalkozás J  Köszi nektek J ”  [2]

Az említett kutatás is igazolni látszik az alapítvány azon törekvését, miszerint nem rövid, hanem sokkal inkább hosszú távon igyekszik változást generálni a megszólított diákok romákkal kapcsolatos megítélésében és gondolkodásában. Az Uccu célja, egy folyamat beindítása, egyfajta segítségnyújtás és útmutatás a nyitottabb és elfogadóbb gondolkodás irányába.

 

László Flóra

Szociológus, ügyvezető Uccu Alapítvány

http://uccualapitvany.hu/

 

Budapest, 2014 január 7.[1] Váradi Luca: Az Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány, „cigányank lenni – ismerjük meg egymást!” című középiskolai foglalkozásának értékelése, 2013 Augusztus. Készült, az Európai Unió Fiatalok Lendületben program támogatásával.

[2] ld. mint 1!